• Name: Mr. Ram Kumar Puri
 • Designation:Executive Member
 • Organization:C/O Hotel Kamal
 • Address:Kamalpokhari, Kathmandu
 • Name: Mr. Youb Raj Shrestha
 • Designation:Executive Member
 • Organization:Hotel Crown Plaza
 • Address:Kathmandu
 • Name: Mr. Thakur P. Pokharel
 • Designation:Executive Member
 • Organization:C/O Hotel Ganesh Himal
 • Address:Thamel, Kathmandu
 • Name: Mr. Rajendra Bhatta
 • Designation:Executive Member
 • Organization:C/O Hotel Yambu
 • Address:Thamel, Kathmandu
 • Name: Mr. Gyanendra K. Bist
 • Designation:Executive Member
 • Organization:C/O RHAN Chitwan-Hotel Rain Forest
 • Address:Chitwan
 • Name: Mr. Rajan Shrestha
 • Designation:Executive Member
 • Organization:C/O RHAN Biratnagar
 • Address:Biratnagar
 • Name: Mr. Rahul Sakya
 • Designation:Executive Member (Nominated)
 • Organization:C/O Club Himalaya Resort Nagarkot
 • Address:Nagarkot
 • Name: Mr. Hem B Gurung
 • Designation:Executive Member (Nominated)
 • Organization:C/O Hotel Manang
 • Address:Thamel, Kathmandu
 • Name: Mr. C. P. Shrestha
 • Designation:Executive Member ( Invitee)
 • Organization:C/O RHAN Siddhrathnagar
 • Address:Lumbini
 • Name: Mr. Asit S J B Rana
 • Designation:Executive Member ( Invitee)
 • Organization:C/O Hotel Sneha
 • Address:Nepalgung
 • Name: Mr. Rahul Chaudhary
 • Designation:Executive Member ( Invitee)
 • Organization:C/O A Taj Safari's Lodge
 • Address:Meghauli Serai, Chitwan
 • Name: Mr. Bharat raj Parajuli
 • Designation:Executive Member ( Invitee)
 • Organization:C/O Pasimanchal Hotel Sangh
 • Address:Pokhara